Saturday, 22 February 2020

Hoe de industrie Frits Böttcher ruim betaalde

Zo'n 10 jaar geleden schreef ik een stukje over Frits Böttcher (1915-2008), de man die beschouwd kan worden als de aartsvader van het Nederlandse klimaatskepticisme: Böttcher was actief in verschillende schimmige lobbygroepen die een belangrijke rol speelden in het leggen van een ideologische basis waarin de huidige klimaatsceptici zich thuisvoelen.

Böttcher richtte in 1974 The Global Institute for the Study of Natural Resources op, een privé-vehikel dat later zou gaan samenwerken met de in 1993 opgerichte lobbygroep Heidelberg Appeal Nederland (HAN), een vereniging die allerhande figuren verzamelde die één ding gemeenschappelijk hadden: een afkeer van milieureglementering. De onderwerpen die HAN behandelde lezen als een historisch document over de milieureglementering die in die periode opkwam: HAN verzette zich tegen regels in landbouw, het destijds erg actuele onderwerp van fosfaatverontreiniging van oppervlaktewateren en bevatte ook tegenreacties tegen Greenpeace's toenmalige al dan niet terechte verzet tegen PVC, ...

HAN verloor rond de millenniumwissel zijn elan en transformeerde in 2004 in de nog steeds actieve libertarische sektarische groep De Groene Rekenkamer, een lobbygroep die op zijn beurt één continuüm vormt met de website climategate.nl, die op zijn beurt dan weer de hoofdbron is van het huidige Nederlandse pseudoklimaatscepticisme. 

Eén ding blijft een mysterie: wààrom Frits Böttcher, een man die mee aan de wieg stond van de Club van Rome. Wel is duidelijk dat Böttcher miop hoogbejaarde leeftijd de oervader zou worden van het Nederlandse klimaatskpeticisme. Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Wel is duidelijk dat Böttcher de conclusies van het rapport Grenzen aan de Groei niet volledig onderschreef. Böttcher was wel overtuigd van bv. de gevolgen van overbevolking, maar verzette zich tegen een verhaal van een overheidsingrijpen om een duurzamer economisch model uit te werken. Die angst voor overheidsingrijpen klinkt dan weer erg bekend bij wie klimaatsceptici hun drijfveren kent.

Uit nooit eerder onderzochte documenten uit zijn persoonlijk archief is echter dit jaar ontdekt dat het klimaatscepticisme uit de jaren '90 van Böttcher financieel zwaar werd ondersteund door de industrie: Hoe Frits Böttcher met steun van tientallen bedrijven de basis legde voor de klimaatscepsis in Nederland

Bôttcher ontving meer dan een half miljoen euro (geïndexeerd meer dan een miljoen euro) van bedrijven zoals Shell, KLM, Hoogovens, AkzoNobel en de ANWB. Uit de documenten van Böttcher blijkt ook dat hijzelf allicht geloofde dat de rol van CO2 in klimaatverandering werd overschat, maar uit getuigenissen blijkt dat hijzelf eigenlijk niets van het onderwerp klimaat kende en dat dit hem ook niet erg interesseerde.

De rol van de industrie is ondertussen heel duidelijk: zoek een wetenschapper die een afwijkende mening heeft (maakt niet uit of ze klopt) en geef die persoon daarna zovéél geld om ervoor te zorgen dat die afwijkende mening overal gehoord wordt zodat die ene stem véél belangrijker overkomt dan ze is. Böttcher van zijn kant, zo bewijzen de stukken, wàs zich zelf ook bijzonder goed bewust dat hij niet optrad als wetenschapper maar als lobbyist. Böttcher gaf tientallen lezingen en schreef onder meer in zijn notities ‘[Shell topman] Huub [Van Engelshoven] benadrukte nog eens dat ik als wetenschapper neutraler overkom dan mensen uit het bedrijfsleven.’.  Ook richtte Böttcher de lobbygroep ESEF op, een groep die ontstond op uitdrukkelijke vraag van Böttchers sponsors om internationaal te gaan. Daarenboven schreef hij bv. een stuk voor het tijdschrift De Ingenieur na een uitdrukkelijke vraag van Huub van Engelshoven.

Op dergelijke manier beïnvloed worden en niet bekendmaken wie betaalt is niet meer of minder dan corruptie.

Sunday, 10 February 2019

De bedenkelijke retoriek van dr Lucas Bergkamp

Lucas Bergkamp Krispijn Beek sofisme klimaatverandering
Lucas Bergkamp
Sinds enige tijd wordt op twitter een lange resem tweets met derderangsreoriek gepost door Dr Lucas Begkamp. De man is niet geïnteresseerd in wetenschap of bijleren, maar enkel in het posten van retorische stellingen en vage niet-onderbouwde beschuldigigen.

Een inhoudelijke post ben ik tot dusver nog niet tegengekomen. Wat Bergkamp hiermee wil bereiken is niet helemaal duidelijk, maar het heeft er alle schijn van weg dat hij doelbewust tracht twijfel te zaaien. Of dat ten persoonlijke titel is, of dat hij ervoor betaald wordt is een open vraag. Bergkamp werkt voor advcatenbureau Hunton & William dat vorig jaar meer dan een miljoen dollar ontving van onder meer Exxon en de Koch Brothers, beruchte financieerders van pseudoklimaatskepticisme.

Krispijn Beek maakt ondertussen gehakt van de wijze waarop Bergkamp tewerk gaat op twitter in het aanbevolen blogstukje Openstaande vragen aan jurist Lucas Bergkamp

De kans dat Lucas Bergkamp de terechte vragen die Krispijn Beek stelt ooit zal beantwoorden moet niet al te hoog worden geschat.

Meer pseudowetenschap van Jean-Marie Dedecker

Mijn laatste blogpost dateert ondertussen van meer dan 3 jaar geleden en keek met verbazing naar het open podium dat tijdschrift Knack verleende aan Jean-Marie Dedecker om opiniestukjes te schrijven waarin àlles wat Ddecker aanhaalt inhoudelijk foutief is.

3 jaar later biedt Knack nog steeds datzelfde podium aan, gelukkig zijn er ondertussen nog mensen in Vlaanderen opgestaan die hier genoeg van hebben.

Dedecker schreef volgend stuk dat op twitter volledig weerlegd werd door Joris Meys, die duidelijk maakte dat àlles wat Dedecker zegt inhoudelijk incorrect is. Dit impliceert ook dat Knack geen enkele inhoudelijke controle doet bij het publiceren van stukken, hoewel opiniemakers wel recht hebben op een eigen mening, maar niet op eigen feiten.

Meys concludeerde terecht
Positief is dat Knack na deze reeks tweets aan Joris Meys de kans verleende om zelf ook een opiniestuk te schrijven: Laten we de roepers van het podium halen, en experten aan het woord laten over het klimaat

Maar ondertussen blijft Knack nog nieuwe onderbuikgehuilstukken publiceren van Dedecker (hier). Clicks verzamelen is voor Knack blijkbaar belangrijker dan inhoud.

Friday, 4 December 2015

Jean-Marie Dedecker: een schoolvoorbeeld van een pseudowetenschapper

 
Jean-Marie Dedecker  klimaat pseudowetenschap Af en toe verschijnt een artikel in de media waarbij je toch even fronst. Jean-Marie Dedecker schreef onlangs in Knack het stuk De klimaatconferentie in Parijs is een hoogmis van het groene apocaholisme. Helaas illustreert het stuk enkel hoe pseudoskeptici tot hun conclusies komen.

Dedecker's stuk begint met een alinea die in sé inhoudsloos is, maar wél een bijzonder sterk *gevoel* uitdrukt. En dat is natuurlijk de echte reden van pseudoskepticisme: klimaatwetenschap wordt niet verworpen omwille van feiten, maar omdat de conclusies botsen met een op gevoel gebaseerd wereldbeeld.

Bijzonder pijnlijk zijn de pogingen van Dedecker om zijn stuk toch iet of wat te stofferen met inhoud. Zoals te verwachten heeft Dedecker weinig inzicht, en worden wetenschappers verkeerd geciteerd of woorden in de mond gelegd

Dedecker schrijft dat de Britse wetenschapper John Houghton volgende stelling poneerde: “Unless we announce disasters, no one will listen”, een quote die volgens Dedecker aantoont dat wetenschappers voornamelijk op (onderzoeks)geld uit zijn. Los van Dedecker's eenzijdige interpretatie (Houghton klaagt net aan dat de zakelijke communicatie van wetenschappers niet wordt opgepikt omdat politici een louter inhoudelijke boodschap niet oppikken) , is er iets anders fundameneels mis met de quote: er is nl. geen enkel bewijs dat Houghton deze uitspraak ooit heeft gedaan ! Zie verdere toelichting in dit stuk: Fabricated quote used to discredit climate scientist

Merk na vijf seconden googlen op hoeveel skeptici desondanks deze phrase aanhalen, en hierbij stellen dat die quote uit één van Houghton's boeken komt, quod non. Een fraai voorbeeld van de kritiekloze en bronloze overschrijvelarij die in bepaalde kringen op het internet voorkomt.

Een ander voorbeeld van overschrijvelarij vormt Dedecker’s foutieve voorstelling van het onderzoek van Valentina Zharkova die onderzoek deed naar de verwachte toekomstige variatie in zonne-activiteit. Volgens haar onderzoek zou de zon de komende decennia iets minder actief worden. Dat is overigens niet bepaald nieuws, maar de verwachte invloed hiervan op de aardtemperatuur is eerder beperkt, en tijdelijk van aard, of zoals IPCC stelt in het AR5: there is a high confidence that the TSI RF variations will be much smaller in magnitude than the projected increased forcing due to GHG

climate change global warming pseudoscience
Pseudoskeptici hoorden echter iets over verlaagde zonne-activiteit, en begonnen meteen te fantaseren over een nieuwe kleine ijstijd, zondr even bij stil te staan dat het klimaat niet enkel afhankelijk is van de variatie in zonne-activiteit.

De conclusie dat de aarde zal afkoelen staat daarenboven helemaal niet in Zharkova’s paper. Meer zelfs, in haar paper wordt met géén woord over klimaat gerept, de paper bekijkt enkel de zonnevariatie, en vertaalt dit niet verder door. Kan ook niet, want klimaat is afhankelijk van variaties in de zonneactiviteit, maar ook broeikasgassen, veranderingen in zonnereflectie door veranderingen op het aardoppervlak, de heveelheid stofdeeltjes in de atmosfeer, ...

Zharkova was dan ook bijzonder scherp toen ze vernam hoe haar onderzoek verkeerd werd weergegeven op internet: My guess is when they heard about Maunder minimum, they used Wikipedia or something to find out more about it

Bekijk nu wat Dedecker schreef: Een internationaal team van astronomen o.l.v. De Russische prof. Valentina Zharkova beweert dat we niet afstevenen op een Global Warming, maar op een nieuwe kleine ijstijd die zal ingaan tussen 2020 en 2040. 
Zharkova heeft dit in die paper helemaal niet beweerd. Dedecker heeft weerom kritiekloos iets overgeschreven van het internet.

Een ander voorbeeld hiervan vormt Dedecker’s quote van Gerard Bodifée, een in België niet onbekend astrofysicus die helaas niet veel kaas heeft gegeten van klimaatwetenschap, getuige dit interview waarin Bodifée 1) opmerkelijk arrogant is, 2) zijn quote omtrent het broeikaseffect op Mars enkel en alleen aantoont dat hij niet weet hoe het broeikasmechanisme in elkaar zit.

Gerard Bodifée pseudowetenschap klimaatverandering opwarmingDedecker citeert een eerdere tekst van Bodifée omtrent het poolijs: Wanneer de temperatuur op aarde stijgt, verdampt meer water, waardoor het vochtgehalte van de atmosfeer toeneemt. Deze waterdamp slaat aan de polen neer onder de vorm van sneeuw en ijs. Daarom zouden op een warmere, vochtigere aarde de poolkappen paradoxaal genoeg uitbreiden, niet krimpen

Deze quote vormt weerom een fraai voorbeeld van voornoemd simplisme: de hoeveelheid ijs is uiteraard niet enkel afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, maar ook (duh) van de hoeveelheid smelt, die uiteraard toeneemt bij hogere temperaturen. Bodifée houdt geen rekening met dit tweede aspect, zodat zijn conclusie niet houdbaar is.

global warming climate change archimedes melt ice sea-levelDedecker lijkt daarenboven de wet van Archimedes niet helemaal te begrijpen. Dedecker citeert KNMI-wetenschapper Luc Debontridder als volgt: Het smeltwater van de poolkappen verandert het niveau op geen enkele manier

Smeltend ZEEijs zal inderdaad weinig invloed hebben op de zeepspiegel (omwille van verschillende dichtheid van zoet & zout water is de invloed overigens niet nul).

De smelt van LANDijs, smeltwater dat wordt *toegevoegd*¨aan de watermassa in de oceanen, heeft uiteraard wél een invloed op de zeespiegel.

Tot slot citeert Dedecker nog een aantal ‘wetenschappers’, waarvan de meesten nooit één minuut werkten als klimaatwetenschapper, en die zelf ook weinig van het onderwerp begrijpen. De uitzondering is Richard Lindzen, maar Dedecker blijft hierbij steken in de stelling “Lindzen zegt dat er geen probleem is”. Enige inhoudelijke onderbouwing voor deze conclusie ontbreekt, en Dedecker lijkt evenmin geïnteresseerd in de reden waarom Lindzen weinig bijval kent in de academische wereld. Dat is uiteraard geen toeval, want het pseudoskepticisme van Dedecker drijft niet op inhoud, maar op onderbuikgevoelens.

De vraag blijft waarom Knack dit stuk publiceerde. Een editoriaal hoeft niet persé helemaal *juist* te zijn, om interessant te zijn, of als trigger te dienen om een interessant debat te starten. Een editoriaal waarin geen half zinnig woord staat, is daarentegen enkel maar pijnlijk en draagt helemaal nergens toe bij.Friday, 3 July 2015

Judith Curry's limited grip on reality

JC:
Looks like they need more air conditioning in Spain and France and also South Asia.

Does it make more sense to provide air conditioning or to limit CO2 emissions. I vote for more air conditioning in these susceptible regions.


Looks like these people will really benefit Curry's solution:
Judith Curry Air conditioner

Judith Curry Air conditioner

Judith Curry Air conditioner

If only they had air conditioners on their job spot, global warming wouldn't be a problem ?

Saturday, 20 December 2014

(Ab)using libertarians as useful idiots

Suppose you're a tobacco lobbyist and you want to attack new anti-smoking laws. How to reach your goal ?

Being a lobbyist for the tobacco industry, it would be a bad idea trying to reach the public by directly contacting the media, as you'll quickly be outed as nothing but an industry's spokesman. Lobbyists need other ways to spread their message. By the late 1970's tobacco lobbyists had a problem though: even though the industry created lots of pseudoscientific documents trying to spread doubt tobacco really causes cancer, the public started to be well aware smoking causes lung-cancer. Trying to attack the science wasn't enough to undermine anti-tobacco laws.

A new strategy was needed. 

The industry wrote:
The only way that the right to smoke can be preserved is to link it up with the freedom of lifestyle position, and with the broader libertarian critique of 'health fascism' and the paternalism and authoritarianism of the medical establishment. Our 'special interest' can only be viably defended as part and parcel of broader coalition. We have to shift the focus of the debate from the enemy's strong ground--health--to our strong ground--freedom of choice and individual liberty.

The only thing tobacco lobbyists needed to do to spread this message was redirecting the bias of libertarians, and changing the libertarian hatred against "regulations" into a hatred against "regulations against smoking". Try opening any random libertarian website and the word 'freedom' will pop up everywhere. To kill anti-smoking laws, tobacco lobbyists started spreading the message in libertarian circles that laws against tobacco were undermining personal freedom. 

To spread the tobacco lobby's message of anti-tobacco laws being an attack on personal freedom, lobbyists needed to get in contact with libertarians stupid enough to buy this message. Using their bias, tobacco lobbyists' objective was turning libertarians into useful idiots, lobbying for the tobacco industry. Without the libertarians even realizing.

This document in the Legacy Tobacco Documents Library illustrates how lobbyists selected their targets:

Private & Confidential
ACADEMIC CONTACT LIST

Professor DAVID MARSLAND
(...)
An ex-member of the Labour Party, a founder member of the S .D .P., and the recipient of the first Thatcher Award, David Marsland is now an out-standing free market sociologist at the West London Institute.
Author of many books, covering issues as diverse as education, health, business and the welfare state, Marsland is a hard-core rebel against the 'health-fascist' establishment. A keen smoker with a hatred of the welfare state, Marsland is an affable and well respected academic who is open to private work and easy to approach.
Have no hesitation mentioning my name.

Professor ANTHONY FLEW
EMERITUS PROFESSOR OF PHILOSOPHY, READING UNIVERSITY
(...)
One of the most prolific and controversial philosophers of his generation, Professor Anthony Flew will go down in history as one of the most outstanding Conservative thinkers of the twentieth century.
Hated by the left, Flew is an avowed anti-statist who is totally opposed to the welfare establishment with all its "modern trendy ideas". Aware that life, and the act of being human, inevitably involves risk, Flew would be a sound friend in the battle against the anti-smoking lobby.
He knows Chris.

Dr.  BILL THOMPSON
SOCIOLOGY LECTURER, READING UNIVERSITY
(...)
An ex-Anarcho-Socialist turned Free Market Libertarian, Bill is a fascinating, young and dynamic lecturer who teaches the Sociology of Morality.
Specialising in such subjects as Society and Pornography, Moral Panics and the Sociology of Belief Systems, Bill is a radical thinker opposed to state intervention - especially on issues of personal morality . A smoker himself, he is ideologically sympathetic to the defence of smoker's rights. Mention my name.

Dr. CHRISTIE DAVIES
HEAD OF SOCIOLOGY, READING UNIVERSITY
(...)
Christie Davis is one of the most senior and well respected right-wing sociologists in the UK. Although he has a broad range of academic interests, he specialises in the sociology of humour and contemporary criminology.
A radical free marketeer he carries sound ideological baggage when it comes issues of risk and personal freedom.

Dr . NIGEL ASHFORD 
SENIOR LECTURER IN POLITICS, STAFFORDSHIRE UNIVERSITY
(...)
Although a hard-core Libertarian activist since his days in Conservative Students, Ashford is nevertheless an eclectic thinker. An ardent free marketeer, he is also unusually an overt proEuropean.
A member of the British Political Science Association, he is a well connected politics lecturer, who is sympathetic to the paradigm of personal liberty.

Professor DAVID GLADSTONE
PROFESSOR OF SOCIAL POLICY, BRISTOL UNIVERSITY
(...)
An outstanding, charismatic and charming public speaker, Davids Gladstone's primary interest is the growth of the welfare state) during the twentieth century . A socially well connected direct descendant of Prime Minister Gladstone, he is sound on the subject of the nanny state, and at one with the Libertarian right on issues of personal freedom.
A very much under used asset on our side - mention, me on introduction.

JIM BOURLET 
LECTURER IN ECONOMICS, LONDON GUILDHALL UNIVERSITY
(...)
A classical liberal in economic and political outlook, Bourlet is a rather quiet and largely unknown academic who has all the right political instincts .
He would be perfect as a 'name' to front projects. Mention me on introduction.


Dr. DENIS O'KEEFFE 
SOCIOLOGY OF EDUCATION LECTURER, UNIVERSITY OF WORTH LONDON
(...)
Although O'Keeffe claims he is a Libertarian, he is more accurately described as a liberal-Conservative . Primarily interested in education and the welfare state, he is a superb writer always willing to undertake projects for private business interests.
With a number of close political contacts in parliament, and particularly the House of Lords, O'Keeffe is a well placed academic with an air of authority . From time to time he appears on TV and always performs well Mention me.

Dr. STEVEN DAVIES
SENIOR LECTURER IN HISTORY, MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY .
(...)
A young, but already prolific writer with a superb style, Davies is best described as Britain's foremost Libertarian Historian.
Sound on all economic, social and political issues, his only weakness is that his manner is not particularly well suited for the media . Nevertheless, is a charming man who is always approachable. Mention my name on introduction.
.
SEAN GABB
PART-TIME LECTURER AT A NUMBER OF LONDON UNIVERSITIES SPECIALISING IN HISTORY, LAW, ECONOMIC HISTORY AND POLITICS 
(...)
An academic genius, Gabb is a Libertarian Conservative who has accidentally ended up being born 200 hundred too years latet A character best suited for the Reform Club around 1780 he has an eccentric and endearing manner - and a rapier brain.
A former member of the Lord Chancellor's Department at the Home Office and a special adviser to the Slovak Prime Minister, Gabb is totally sound on matters of personal freedom and is an outstanding candidate to ghost academic material. Mention me.

WALTER ALLAN 
EX-EDITOR OF ECONOMICS AT MACMILLAN, EX-EDITOR AT THE INSTITUTE OF ECONOMIC AFFAIRS AND CURRENTLY A LECTURER AT A NUMBER OF LONDON UNIVERSITIES
(...)
With a sound political outlook and a superb knowledge of economics, Allan is always interested in private commissions which demand a robust defence of the principles of liberty.
A man who "loves to lunch", he is a great networker and has a truly unbelievable range of useful contacts for almost every occasion and operation imaginable.
Mention me.

A quick check learns how succesful the tactic of the industry was: 
Anthony Flew, Bill Thompson, Dennis O'Keeffe, Sean Gabb, Christie Davies & Steven Davies all became active in the Freedom Organisation for the Right to Enjoy Smoking Tobacco, a fake grassroots organisation set up by the tobacco industry.

Sean Gabb describes how he became interested in the subject tobacco:
My interest in tobacco, and in all the news regarding it, stems almost entirely from libertarian principle. I believe that people should have the right to do with themselves as they will, regardless of any possible harm to them.

Feeding their bias, the tobacco industry managed to turn no less than 6 of the 11 libertarians above into useful idiots.